What is another word for American Standard Code for Information Interchange?

10 synonyms found

Pronunciation:

[ ɐmˈɛɹɪkən stˈandəd kˈə͡ʊd fɔːɹ ˌɪnfəmˈe͡ɪʃən ˌɪntət͡ʃˈe͡ɪnd͡ʒ], [ ɐmˈɛɹɪkən stˈandəd kˈə‍ʊd fɔːɹ ˌɪnfəmˈe‍ɪʃən ˌɪntət‍ʃˈe‍ɪnd‍ʒ], [ ɐ_m_ˈɛ_ɹ_ɪ_k_ə_n s_t_ˈa_n_d_ə_d k_ˈəʊ_d f_ɔː_ɹ ˌɪ_n_f_ə_m_ˈeɪ_ʃ_ə_n ˌɪ_n_t_ə_tʃ_ˈeɪ_n_dʒ]

Table of Contents

Similar words for American Standard Code for Information Interchange:

Synonyms for American standard code for information interchange: