Thesaurus.net

What is another word for anaesthesia during minor surgery?

2 synonyms found

Pronunciation:

[ ˌanəsθˈiːzi͡ə djˈʊ͡əɹɪŋ mˈa͡ɪnə sˈɜːd͡ʒəɹi], [ ˌanəsθˈiːzi‍ə djˈʊ‍əɹɪŋ mˈa‍ɪnə sˈɜːd‍ʒəɹi], [ ˌa_n_ə_s_θ_ˈiː_z_iə d_j_ˈʊə_ɹ_ɪ_ŋ m_ˈaɪ_n_ə s_ˈɜː_dʒ_ə_ɹ_i]

Table of Contents

Similar words for anaesthesia during minor surgery:

Synonyms for Anaesthesia during minor surgery:

X