What is another word for biological science?

67 synonyms found

Pronunciation:

[ bˌa͡ɪəlˈɒd͡ʒɪkə͡l sˈa͡ɪ͡əns], [ bˌa‍ɪəlˈɒd‍ʒɪkə‍l sˈa‍ɪ‍əns], [ b_ˌaɪ_ə_l_ˈɒ_dʒ_ɪ_k_əl s_ˈaɪə_n_s]

Synonyms for Biological science:

Hypernym for Biological science:

Hyponym for Biological science: