Thesaurus.net

What is another word for bring in to the fold?

131 synonyms found

Pronunciation:

[ bɹˈɪŋ ɪn tə ðə fˈə͡ʊld], [ bɹˈɪŋ ɪn tə ðə fˈə‍ʊld], [ b_ɹ_ˈɪ_ŋ ɪ_n t_ə ð_ə f_ˈəʊ_l_d]

Table of Contents

Similar words for bring in to the fold:
Opposite words for bring in to the fold:
X