Thesaurus.net

What is another word for dilleniid dicot genus?

3 synonyms found

Pronunciation:

[ dˈɪlənˌɪɪd dˈɪkɒt d͡ʒˈɛnəs], [ dˈɪlənˌɪɪd dˈɪkɒt d‍ʒˈɛnəs], [ d_ˈɪ_l_ə_n_ˌɪ__ɪ_d d_ˈɪ_k_ɒ_t dʒ_ˈɛ_n_ə_s]

Synonyms for Dilleniid dicot genus:

Holonyms for Dilleniid dicot genus:

Hypernym for Dilleniid dicot genus:

Hyponym for Dilleniid dicot genus:

X