What is another word for genus nautilus?

2 synonyms found

Pronunciation:

[ d͡ʒˈɛnəs nˈɔːtɪləs], [ d‍ʒˈɛnəs nˈɔːtɪləs], [ dʒ_ˈɛ_n_ə_s n_ˈɔː_t_ɪ_l_ə_s]

Synonyms for Genus nautilus:

Holonyms for Genus nautilus:

Hyponym for Genus nautilus:

Meronym for Genus nautilus:

X