Thesaurus.net

What is another word for gotten down to brass tacks?

122 synonyms found

Pronunciation:

[ ɡˈɒtən dˌa͡ʊn tə bɹˈas tˈaks], [ ɡˈɒtən dˌa‍ʊn tə bɹˈas tˈaks], [ ɡ_ˈɒ_t_ə_n d_ˌaʊ_n t_ə b_ɹ_ˈa_s t_ˈa_k_s]

Table of Contents

Similar words for gotten down to brass tacks:
X