What is another word for Holy Roman Emperor Frederick II?

1 synonym found

Pronunciation:

[ hˈə͡ʊli ɹˈə͡ʊmən ˈɛmpəɹə fɹˈɛdɪɹˌɪk ɹˌə͡ʊmən tˈuː], [ hˈə‍ʊli ɹˈə‍ʊmən ˈɛmpəɹə fɹˈɛdɪɹˌɪk ɹˌə‍ʊmən tˈuː], [ h_ˈəʊ_l_i ɹ_ˈəʊ_m_ə_n ˈɛ_m_p_ə_ɹ_ə f_ɹ_ˈɛ_d_ɪ_ɹ_ˌɪ_k ɹ_ˌəʊ_m_ə_n_ t_ˈuː]

Table of Contents

Similar words for Holy Roman Emperor Frederick II:

Synonyms for Holy roman emperor frederick ii:

  • Other synonyms:

    Other relevant words (noun):