Thesaurus.net

What is another word for taken in to custody?

6 synonyms found

Pronunciation:

[ tˈe͡ɪkən ɪn tə kˈʌstədi], [ tˈe‍ɪkən ɪn tə kˈʌstədi], [ t_ˈeɪ_k_ə_n ɪ_n t_ə k_ˈʌ_s_t_ə_d_i]

Table of Contents

Similar words for taken in to custody:
Opposite words for taken in to custody:

Synonyms for Taken in to custody:

Antonyms for Taken in to custody:

X