What is another word for transmission control protocol/internet protocol?

5 synonyms found

Pronunciation:

[ tɹansmˈɪʃən kəntɹˈə͡ʊl pɹˈə͡ʊtəkˌɒl slˈaʃ ˈɪntənˌɛt pɹˈə͡ʊtəkˌɒl], [ tɹansmˈɪʃən kəntɹˈə‍ʊl pɹˈə‍ʊtəkˌɒl slˈaʃ ˈɪntənˌɛt pɹˈə‍ʊtəkˌɒl], [ t_ɹ_a_n_s_m_ˈɪ_ʃ_ə_n k_ə_n_t_ɹ_ˈəʊ_l p_ɹ_ˈəʊ_t_ə_k_ˌɒ_l s_l_ˈa_ʃ ˈɪ_n_t_ə_n_ˌɛ_t p_ɹ_ˈəʊ_t_ə_k_ˌɒ_l]

Table of Contents

Similar words for transmission control protocol/internet protocol:

Synonyms for Transmission control protocol/internet protocol:

X