What is another word for 15 August 1945?

3 synonyms found

Pronunciation:

[ fˈɪftiːn ˈɔːɡəst nˈa͡ɪntiːnhˈʌndɹədən fˈɔːtifˈa͡ɪv], [ fˈɪftiːn ˈɔːɡəst nˈa‍ɪntiːnhˈʌndɹədən fˈɔːtifˈa‍ɪv], [ f_ˈɪ_f_t_iː_n ˈɔː_ɡ_ə_s_t n_ˈaɪ_n_t_iː_n_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n f_ˈɔː_t_i_f_ˈaɪ_v]

Synonyms for 15 august 1945:

  • n.

    Other relevant words: (noun)
  • Other synonyms:

    Other relevant words: Other relevant words (noun):