Thesaurus.net

What is another word for fee simple subject to condition subsequent?

Pronunciation:

[ fˈiː sˈɪmpə͡l sˈʌbd͡ʒɛkt tə kəndˈɪʃən sˈʌbsɪkwənt], [ fˈiː sˈɪmpə‍l sˈʌbd‍ʒɛkt tə kəndˈɪʃən sˈʌbsɪkwənt], [ f_ˈiː s_ˈɪ_m_p_əl s_ˈʌ_b_dʒ_ɛ_k_t t_ə k_ə_n_d_ˈɪ_ʃ_ə_n s_ˈʌ_b_s_ɪ_k_w_ə_n_t]

Table of Contents

Similar words for fee simple subject to condition subsequent:

Synonyms for Fee simple subject to condition subsequent:

X