Hypernym of the day

dark respiration
Hypernyms:
cellular respiration, photosynthesis, respiration.