Thesaurus.net

What is another word for a disaster waiting to happen?

34 synonyms found

Pronunciation:

[ ɐ dˌɪsˈastə wˈe͡ɪtɪŋ tə hˈapən], [ ɐ dˌɪsˈastə wˈe‍ɪtɪŋ tə hˈapən], [ ɐ d_ˌɪ_s_ˈa_s_t_ə w_ˈeɪ_t_ɪ_ŋ t_ə h_ˈa_p_ə_n]

Table of Contents

Similar words for a disaster waiting to happen:
X