What is another word for department of computer science?

2 synonyms found

Pronunciation:

[ dɪpˈɑːtmənt ɒv kəmpjˈuːtə sˈa͡ɪ͡əns], [ dɪpˈɑːtmənt ɒv kəmpjˈuːtə sˈa‍ɪ‍əns], [ d_ɪ_p_ˈɑː_t_m_ə_n_t ɒ_v k_ə_m_p_j_ˈuː_t_ə s_ˈaɪə_n_s]

Synonyms for Department of computer science:

Hyponym for Department of computer science:

X