What is another word for no ifs ands or buts about it?

59 synonyms found

Pronunciation:

[ nˈə͡ʊ ˈɪfs ˈandz ɔː bˈʌts ɐbˈa͡ʊt ɪt], [ nˈə‍ʊ ˈɪfs ˈandz ɔː bˈʌts ɐbˈa‍ʊt ɪt], [ n_ˈəʊ ˈɪ_f_s ˈa_n_d_z__ ɔː b_ˈʌ_t_s ɐ_b_ˈaʊ_t ɪ_t]

Synonyms for No ifs ands or buts about it:

Antonyms for No ifs ands or buts about it:

X