Enter your text below to find synonyms and click here

What is another word for takes?

503 synonyms found

Pronunciation:

[t_ˈeɪ_k_s], [tˈe͡ɪks], [tˈe‍ɪks]
Loading...

Synonyms for Takes:

acquires (verb) captures (verb) receives (verb) takes (verb) Other synonyms and related words:

Common misspellings for Takes:

 • taxayer,
 • yakees,
 • tacoes,
 • tackets,
 • talkes,
 • teeagers,
 • tiket,
 • tazer,
 • takle,
 • ackes,
 • titkes,
 • takeds,
 • tskes,
 • takien,
 • tnaks,
 • takein,
 • nakes,
 • atakes,
 • takse,
 • takana,
 • thakes,
 • takre,
 • yakes,
 • timkes,
 • takethis,
 • tazers,
 • teahes,
 • takesoff,
 • tasker,
 • tarcks,
 • tgake,
 • takeof,
 • taches,
 • tecahes,
 • tatse,
 • tjhey,
 • taskes,
 • thaks,
 • tckets,
 • akers,
 • taggs,
 • ittakes,
 • takeit,
 • tacken,
 • tghis,
 • tjhis,
 • taked,
 • taask,
 • takke,
 • daqys,
 • tikiet,
 • akes,
 • tqake,
 • takeways,
 • tekuzu,
 • tases,
 • tagets,
 • targes,
 • itakes,
 • takig,
 • makeis,
 • thkis,
 • djakuzy,
 • tagges,
 • tyker,
 • tades,
 • tkae,
 • take,
 • turkes,
 • takesa,
 • takoma,
 • makse,
 • tagen's,
 • taeke,
 • taxie,
 • maakes,
 • turkies,
 • tkes,
 • tkane,
 • takehis,
 • taks,
 • takje,
 • teaces,
 • 6taken,
 • ytake,
 • takea,
 • pakes,
 • deaks,
 • taaken,
 • targers,
 • ttake,
 • tkeep,
 • takeway,
 • tackes,
 • tarkuss,
 • tgese,
 • ataks,
 • tacles,
 • tankes,
 • tarket,
 • taske,
 • tazes,
 • trikes,
 • tokeo,
 • takte,
 • teaken,
 • taket,
 • takese,
 • takovers,
 • mkaes,
 • taaske,
 • takls,
 • tjose,
 • kakies,
 • tkaen,
 • tacey,
 • akse,
 • taho's,
 • mmakes,
 • cakesor,
 • tecahers,
 • tikets,
 • tickes,
 • makesa,
 • talkeys,
 • stackes,
 • takens,
 • tjhose,
 • tomkeys,
 • steakes,
 • makess,
 • taexs,
 • taake,
 • tgose,
 • takses,
 • tackels,
 • takw,
 • tookhis,
 • ttuhsc,
 • takeawy,
 • tazzer,
 • ttakes,
 • targtes,
 • thahks,
 • tates,
 • taxabe,
 • takken,
 • takies,
 • tgise,
 • ckaes,
 • takesthe,
 • takenn,
 • tacics,
 • taakes,
 • teakes,
 • tages,
 • tyoes,
 • darkess,
 • taketh,
 • 2take,
 • darkes,
 • takel,
 • takeon,
 • takess,
 • makkes,
 • ttaxes,
 • tukey,
 • taxpaer,
 • teaxher,
 • takles,
 • takest,
 • takee,
 • takde,
 • tardes,
 • takeen,
 • tacer,
 • tackey,
 • mitakes,
 • toykos,
 • tkaes,
 • taes,
 • takern,
 • tjese,
 • takethe,
 • tekst,
 • attakes,
 • takan,
 • taxess,
 • taxe's,
 • takeup,
 • takne,
 • takcy,
 • taekd,
 • taeks,
 • jakes',
 • taike,
 • trakes,
 • takem,
 • atkes,
 • taekn,
 • trakers',
 • toake,
 • tghese,
 • taces,
 • meakes,
 • makews,
 • takwe,
 • takae,
 • attekes,
 • takie,
 • teake,
 • darnkes,
 • tooks,
 • tackls,
 • attakers,
 • tmakes,
 • taqke,
 • dages,
 • takew,
 • teket,
 • takena,
 • tajke,
 • traks,
 • outakes,
 • tlaks,
 • kakis,
 • atakers,
 • jakes,
 • jake's,
 • tkiss,
 • makaes,
 • oakes,
 • qaukes,
 • takils,
 • takesn,
 • takkes,
 • takss,
 • teacahes,
 • teeks,
 • toekns,
 • tuker,
 • turks.

Rhymes for Takes:

 1. flakes, aches, lakes, bakes, fakes, brakes, snakes, stakes, quakes, breaks, jakes, makes, shakes, wakes;
 2. mistakes;

Quotes for Takes:

 1. Thought takes man out of servitude, into freedom. Henry Wadsworth Longfellow.
 2. The fellow who never makes a mistake takes his orders from one who does. Herbert V. Prochnow.
 3. A good country song takes a page out of somebody's life and puts it to music. Conway Twitty.

Idioms of Takes:

 1. ( It) takes one to know one.;
 2. That takes the cake!;
 3. it takes two to tango;
X