Hypernym of the day

DAVN
Hypernyms:
institution, nonprofit, organization.