Thesaurus.net

What is another word for velvety?

183 synonyms found

Pronunciation:

[ vˈɛlvɪti], [ vˈɛlvɪti], [ v_ˈɛ_l_v_ɪ_t_i]

Synonyms for Velvety:

Antonyms for Velvety:

X